Privacy verklaring

Wie zijn wij?

JAVANA NV
Steenstraat 6
8000 Brugge
BELGIE

BE0405.119.807
info@javana.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik, van jouw persoonsgegevens als natuurlijke persoon door Evelyne Verhaeghe van JAVANA NV

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die jij ons zelf hebt bezorgd, die wij aan jouw toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten.

Het gaat over gegevens om jou te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer…), om je te contacteren ( adres, telefoon- of gsmnummer, fax, e-mail, gebruikersnaam, identificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt…) en om je correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebruikt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback…).

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij gebruiken aldus jouw persoonsgegevens:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. Je bent hierin uiteraard ten allen tijde vrij.
    Wens  je jouw    toestemming in te trekken dan kan je hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten
  • Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, ...). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op jouw privacy niet wordt verstoord.

Rechtsgronden voor de verwerking

Intern nemen wij JAVANA NV de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze websites. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen, wordt een stringent paswoordbeleid toegepast. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Als jij klant bij ons bent, slaan we ook jouw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Overmaken aan derden

Enkel JAVANA NV gebruikt jouw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

Wat zijn uw rechten?

1. Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens 

Je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

2. Recht om te worden vergeten

U heeft het recht jouw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

3. Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je    het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissiehttps://www.privacycommission.be/nl.

Facebook Instagram